Lingua Confluence OÜ pakub koolitusi majandustegevusteate nr 173937 alusel esitatud 18.03.17 õppekavarühmades:

  1. Keeleõpe

  2. Aineõpetajate koolitus


 1. Üldsätted

 1.1. Lingua Confluence Koolituskeskuse pidaja on Lingua Confluence OÜ (reg.nr.12742936).

1.2. Lingua Confluence Koolituskeskus on täiskasvanute koolitusasutus.

1.3. Lingua Confluence Koolituskeskus korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust keeleõppe ja õpetajakoolituse valdkonnas.

1.4. Lingua Confluence Koolituskeskuse asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Keila linn.

1.5. Lingua Confluence Koolituskeskuse asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeeled on eesti keel, inglise, prantsuse, araabia, vene, hispaania keel.

1.6. Lingua Confluence Koolituskeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest.

 2. Struktuur

 2.1. Lingua Confluence OÜ-l on kaheliikmeline juhatus, mis korraldab koolituskeskuse tööd.

 3. Õppekorralduse alused

 3.1. Õppekorralduse aluseks on koolituskeskuse pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

3.2. Õppekavad on avalikustatud kooli veebilehel.

3.3. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

3.3.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

3.3.2. õpingute alustamise tingimused;

3.3.3. õppekava nimetus;

3.3.4. õppekeel;

3.3.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

3.3.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

3.3.7. õpingute lõpetamise nõuded;

3.3.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

3.3.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

3.4. Õppetööd viiakse läbi õppemoodulite vormis.

 4. Õpilase täiendkoolitusele vastuvõtmise ja koolituselt väljaarvamise kord

 4.1. Õppija võetakse koolitusele vastu sooviavalduse alusel.

4.2.  Õppija arvatakse koolituselt välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õppija ja koolitusasutuse vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õppija on täitnud õppekava enda poolt lepingus määratud mahus.

4.3. Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud enda poolt lepingus määratud õppekava või selle osad ning täidab koolituse lõpetamise tingimused.

4.4. Koolituse lõpetamist tõendab õppekava mooduli või moodulite läbimise tunnistus või tõend.

5. Õppija õigused ja kohustused

 5.1. Õppijal on õigus:

5.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

5.1.2. nõuda heatasemelist haridust;

5.1.3. saada teavet kooli õppekorralduse ja õppekavade kohta;

5.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist koolitusasutuse süül ära jäänud õppetundide eest, kuid mitte tundide eest, mille toimumise aega on muudetud;

5.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

5.2. Õppija on kohustatud:

5.2.1. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi;

 6. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

 6.1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

6.2. Õppemaksu suurus ja tasumise tähtaeg määratletakse koolitusasutuse ja õppija vahelises lepingus.

6.3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

7. Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 7.1. Õppekavade kvaliteet tagatakse õppekavade üle vaatamisega vähemalt üks kord aastas. Võõrkeele õppekavade koostamisel ja uuendamisel lähtutakse Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis sätestatud nõuetest. Õpetajakoolituse õppekavade koostamisel juhindutakse tagasisidest saadud õpetajate reaalsetest vajadustest.  

7.2. Koolitajad esitavad oma haridust tõendavad dokumendid. Koolitajal peab olema erialane haridus või pikaajaline kogemus vastava koolituse läbiviimiseks. Koolitaja koostab ja esitab õppekavast lähtuva koolituskava.

7.3. Õppekeskkonna nõuded on sätestatud õppekavades, mille vastavust reaalsele olukorrale kontrollitakse enne koolituse läbiviimist.

 8. Tagasiside kogumise kord

 8.1. Õppijatelt kogutakse enne koolituse algust infot nende ootuste kohta.

8.2. Koolituse kohta kogutakse tagasisidet pärast iga koolituse lõppu.

8.3. Tagasiside kogumise jaoks on koostatud ühtne vorm (elektrooniline ja paberkandjal) ning edasiste koolituste planeerimisel ja koostamisel ning õppekavade uuendamisel võetakse arvesse koolitustelt saadud tagasisidet.

8.4. Tagasisidet kogutakse avatud küsimustega ning õppijatelt küsitakse alati luba tagasiside avalikustamise kohta.

8.5. Tagasisidet kogutakse ka koolituse läbiviija kohta ning võimaluse korral antakse koolitajapoolset tagasisidet ka õppijatele.

Õppekavad:
inglise keel
prantsuse keel
vene keel
araabia keel
hispaania keel
õpetajakoolitus